ROZPOCZĘTE ZAPISY NA VARSAVIANISTYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru na kolejną edycję unikatowych varsavianistycznych Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” w kolejnej unowocześnionej wersji 2016/2017.

Edycja, na którą nabór jest obecnie ogłoszony, pozwoli rozszerzyć zakres programowy i wykorzystać zdobytą wiedzę. Obok tradycyjnych zajęć z wiedzy o mieście z perspektywy  historycznej, społecznej, geograficznej, ekonomicznej, środowiskowej pojawi się wiele nowych tematów m.in. nowoczesne spojrzenie z perspektywy lotniczej i satelitarnej (po raz pierwszy w historii studiów Varsavianistycznych). Dlatego ofertę studiów kierujemy nie tylko, jak dotąd, do mieszkańców aglomeracji warszawskiej, do nauczycieli, a poprzez nich do uczniów,  do przewodników, ale również do samorządowców, radnych, działaczy kulturalnych, organizatorów NGO, którzy mają coraz większy wpływ na kształtowania nowoczesnego miasta.

Obok dotychczasowych tematów pojawią się istotne nowe wątki jak:

- wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz zobrazowań lotniczych i satelitarnych w poznawaniu i zarządzaniu miastem

- kapitał społeczny jako źródło rozwoju społeczeństwa na przykładzie aglomeracji warszawskiej

- czy można wykorzystywać narzędzie używane w dużych korporacjach do wspomagania partycypacji mieszkańców w ramach miast?

- przyszłość aplikacji internetowych w planowaniu miast

- globalne trendy – w jaki sposób zagraniczne organizacje planują wspomóc rozwój społeczeństwa poprzez narzędzia informatyczne

Studia nie będą więc ograniczały się tylko do zdobycia poszerzonej akademickiej wiedzy, jak na większości studiów, ale jej czynnego współtworzenia oraz praktycznego wykorzystania. Osoby z taką wiedzą i doświadczeniem, będąc pionierami we wdrażaniu nowych koncepcji miasta, będą miały większą szansę zaistnieć i pierwszej kolejności zdobyć lepsze pozycje w hierarchii społecznej i administracyjnej. Czynne włączenie się w budowanie aktywnych obywatelskich narzędzi zarządzania miastem powiązane będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych opartych na wiedzy i doświadczeniu również takich dziedzin jak neuroinformatyka i psychologia.

Jak wyglądają poszczególne zajęcia można zobaczyć w programach zajęć z lat ubiegłych.

Plan zajęć, oprócz klasycznie rozumianej varsavianistyki, będzie zawierał nowocześnie prowadzone wykłady i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia będą na bieżąco - wspólnie z uczestnikami – ustalane i dobierane do zainteresowań i możliwości słuchaczy. Uczestnicy zajęć mają więc możliwość doboru tematów i aktywnego w nich uczestniczenia (zajęcia z dronami i kamerami termalnymi, udział w tworzeniu portalu, udział w projektach varsavianistycznych na skalę globalną, budowa edukacyjno-naukowego pływającego  laboratorium wiślanego, możliwość lotów nad miastem i wiele innych, które obecnie są już przygotowywane). Informacje o rozszerzonym zakresie zostaną podane na pierwszych zajęciach w październiku 2016 r.

Określenie „varsavianistyczne” oznacza, że wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone na przykładzie złożonych mechanizmów funkcjonowania Warszawy, ale dotyczą i mogą zainteresować mieszkańców innych dużych i małych ośrodków miejskich czy lokalnych osiedli.

Mimo braku rozpowszechniania informacji o rozpoczęciu naboru już obecnie (sierpień 2015 r.) już zebrała się kilkunastoosobowa grupa zainteresowanych, co oznacza, że studia zostaną uruchomione. W tej chwili formalnie rozpoczynamy nabór. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu 50 miejsc.

Absolwenci uzyskują dwa dyplomy: ukończenia Studiów Podyplomowych Człowiek-Miasto-Środowisko Uniwersytetu Warszawskiego oraz równie ceniony Akademii Wiedzy o Mieście, której patronuje Prezydent m.st. Warszawy.

Koszt studiów to tylko 1280 zł, za wszystkie trzy semestry! Wpłata może być dokonywana również w dwóch ratach. Nauczyciele mają możliwość dofinansowania z dzielnic.

Zajęcia będą odbywały się głównie we wtorki w godz. 17:30 – 19:30, a dodatkowo w najbliższym semestrze (zajęcia nieobowiązkowe, ale bardzo atrakcyjne) w niektóre poniedziałki oraz środy..

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wstępnych deklaracji udziału w studiach wraz z kopią dyplomu studiów na bezpośredni adres mailowy kierownika studiów dr Marka Ostrowskiego samper@samper.pl. W połowie września wszyscy kandydaci, którzy przesłali deklaracje zostaną indywidualnie powiadomieni o terminach zajęć i wykazie dokumentów koniecznych do rejestracji. Na przesłane adresy będą wysyłane również wszelkie inne dodatkowe informacje.

Studia ruszą, gdy zgłosi się min. 30 uczestników. Wówczas zgłoszeni kandydaci będą mogli zarejestrować się już formalnie przez USOS- elektroniczny uniwersytecki system rekrutacji.

 

STUDIA PODYPLOMOWE DEDYKOWANE ZAGOSPODAROWANIU POTENCJAŁU WISŁY

PODYPLOMOWE STUDIA ZAGOSPODAROWANIA WISŁY

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

„Człowiek-Miasto-Środowisko”

 

edycja specjalna, nowa specjalizacja !

zajęcia z wykorzystaniem dronów bezzałogowych

z tworzeniem wiślanej społeczności biznesowej

Miło jest nam poinformować Państwa, że w ramach studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” obok tradycyjnej już interdyscyplinarnej specjalności Varsavianistyki) wprowadzona została w 2014 r. po raz pierwszy specjalizacja dedykowana Wiśle. Są to pierwsze w historii studia podyplomowe poświęcone wspomaganiu przedsiębiorczości, zagospodarowaniu planistycznemu, gospodarczemu, kulturowemu, edukacyjnemu i turystycznemu Wisły Środkowej, jak i obszarów znajdujących się w zasięgu gospodarczego i kulturowego oddziaływania rzeki.

Nabór na obie specjalizacje trwa do 15 listopada 2014 r.

Do kogo adresowane są studia wiślane

Studia podyplomowe mają na celu nie tylko zdobycie nowej i pogłębienie posiadanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystania, promocję na szerszym forum swoich dokonań i swojego regionu, ale również integrację we wspólnym działaniu na rzecz lokalnego rozwoju opartego na potencjale Wisły. Studia są kierowane do osób zajmujących się zawodowo planowaniem i gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska, turystyką, wspieraniem rozwoju regionu, szerzeniem wiedzy opartej o lokalny potencjał i jego powiększanie,  realizujące różnego typu inwestycje miejskie, gminne czy międzygminne, realizujących projekty europejskie, kandydatów na radnych, przedstawicieli lokalnych ośrodków kultury,  a także – co istotne – nauczycieli różnych przedmiotów, którzy będą mogli zapoznać się z nowymi trendami i praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w prowadzeniu zajęć praktycznie ze wszystkich przedmiotów. Studia pozwolą zwiększyć konkurencyjność swojego obszaru działań, nawiązać kontakty i współpracę  z innymi twórczymi i aktywnymi osobami w regionie. Zachęcamy do zgłaszania się nie tylko indywidualnie, ale również w kilkuosobowych zespołach z danego rejonu – wspólna praca da jeszcze większe efekty i stworzy silniejsze grupy lokalnego działania i wsparcia (platforma współpracy między uczestnikami, wymiana doświadczeń i projekty działań zespolonych).

Założenia programowe

Studia podyplomowe „Człowiek-Miasto- Środowisko” mają aż kilka unikatowych wyróżników.

Celem udziału w podyplomowych studiach dedykowanych zagospodarowaniu Wisły jest poznanie środowiska rzeki i jej doliny, jej historii od czasów geologicznych po współczesność, możliwości rozwoju kulturalnego, potencjału gospodarczego związanego z położeniem nad Wisłą, rozwoju regionalnego i tworzenia rynku pracy, a także realizacji planów biznesowych opartych na budowaniu społeczności osób powiązanych z potencjałem Wisły. Za rok, gdy ruszy Projekt Wisła 2017, pracownicy samorządów i administracji regionów nadwiślańskich, osoby prywatne – mieszkańcy i sympatycy Wisły, nauczyciele i pracownicy ośrodków kultury będą przygotowani do wykorzystania potencjału społecznego i ekonomicznego projektu Wisła 2017 i jako pierwsi będą gotowi wystartować z już gotowymi własnymi programami.

Proponowane studia podyplomowe to nie tylko nauka, ale przede wszystkim wspólne działania. Uczestnicy studiów utworzą elitarną grupę liderów, którzy współpracując ze sobą będą zdolni zaprojektować nowatorskie rozwiązania dla gmin i lokalnych społeczności. W planach jest zbudowanie całej społeczności oraz podwaliny grupy biznesowej zainicjowanej wspólnie przez uczestników studiów i, co ważne, grupowej realizacji innowacyjnych projektów stwarzając niepowtarzalne w skali krajowej, konkurencyjne w stosunku do innych, możliwości zarówno indywidualnym uczestnikom zajęć, jak i  lokalnym społecznościom. Postaramy się wspólnie pomóc, aby najlepsze projekty powstałe podczas zajęć zostały wdrożone (miejsca pracy, efekty ekonomiczne indywidualne i dla lokalnych środowisk, tworzenie nowych możliwości  gospodarczych i rynku pracy dla regionów powiązanych kulturowo i gospodarczo z Wisłą), a ponadto zostały  opublikowane, co dodatkowo, poza zyskami materialnymi, przyniesie dodatkowy prestiż indywidualny i regionalny.

 

Oprócz możliwości bezpośredniego poszerzenia wiedzy na temat aktualnych działań na rzecz środowiska naturalnego Wisły i jej pobrzeża oraz Projektu Wisła 2017, a także wiedzy o możliwościach wpływu rzeki na rozwój gospodarczy i kulturowy gmin nadwiślańskich, w program zajęć studiów podyplomowych zostaną włączone nowoczesne, wybiegające poza standard programy edukacyjne. Wiedza o Wiśle może być przekazywana na lekcjach nie tylko historii, geografii, przyrody, ale co istotne w równej mierze matematyki, języka polskiego i obcych, chemii, fizyki, informatyki, plastyki itd. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli i władz samorządowych.

Warto wiedzieć, że w ramach zajęć studiów podyplomowych będą prowadzone również zajęcia praktyczne z analizy zdjęć lotniczych, a nawet pierwsze w Polsce zajęcia terenowe z bezzałogowymi dronami pozwalającymi dokonywać dokumentacji lotniczej nie tylko w zakresie widzialnym, ale również w zakresie termalnym i hiperspektralnym. Ta wiedza i możliwości są niezbędne poznaniu rzeki, w praktycznym zarządzaniu gminami nadwiślańskimi i projektami zagospodarowania przestrzennego, lokalnymi działaniami, a dla uczniów stanowią nieoceniony materiał dydaktyczny stanowiąc przepustkę do nowoczesnej edukacji.

Program przewiduje nie tylko jednokierunkowe przekazywanie wiedzy, ale również dzielenie się z innymi wiedzą o swoich miejscowościach, co na takim forum stanowi niepowtarzalną możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, ale i promocji własnego regionu, szkoły, centrum kulturalnego, ośrodków turystycznych i rekreacyjnych.

Informacje organizacyjne:

Ilość miejsc: 70

Czas trwania: 3 semestry (210 godz. zajęć)

Terminy zajęć: studia podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko” UW rozpoczynają się na początku października 2014 r. i będą odbywały się w co drugą sobotę.

Koszt: opłata za trzysemestralne studia wynosi tylko 1280 PLN (jedną trzecią rzeczywistych kosztów !)

Więcej informacji: http://podyplomowe.varsovia.pl/

Zgłoszenia na studia podyplomowe oraz wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na adres mailowy: studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl lub  m.ostrowski@biol.uw.edu.pl

Jako zgłoszenie należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić na konto 25 % kosztów tj. 320 pln.

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

04 1160 2202 0000 0000 6084 9317

z dopiskiem UW-CMS

Pozwoli to na wstępną rejestrację kandydata gwarantując miejsce. Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elektronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumentów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach.

Twórcą projektu i kierownikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” jest dr. Marek Ostrowski

ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „CZŁOWIEK-MIASTO-ŚRODOWISKO” 2014-2015

Zapisy na studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” 2014-2015 zostały rozpoczęte.

W najbliższym roku akademickim jest planowane w ramach jednych studiów podyplomowych ”Człowiek-Miasto-Środowisko” poprowadzenie dwóch równoległych specjalności:

1. studia z dominacją varsavianistyczną ogniskujące się w większym stopniu na poznaniu historii, funkcjonowania i rozwoju aglomeracji warszawskiej (zajęcia we wtorki w godz. 17 – 20)

2. studia wiślane (budowania potencjału i marki Wisły) ukierunkowane na rozpoznanie i planowanie rozwoju gmin nadwiślańskich na odcinku od Sandomierza do Torunia. Celem jest stworzenie korpusu specjalistów mogących wziąć czynny udział w przygotowaniu gmin do projektu Wisła 2017 (zajęcia w co drugą sobotę).

Oba kierunki będą wzajemnie uzupełniać się i inspirować.

Liczba miejsc limitowana – decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu na studia podyplomowe prosimy zaznaczyć grupę: varsavianistyczną lub wiślaną.

Ci, którzy się już zapisali mieli możliwość udziału w pierwszych zajęciach terenowych (maj 2014) – w lotach samolotami. Perspektywa lotnicza daje pełniejsze, niedostępne z ziemi,  możliwości rozpoznania, śledzenia i analizowania skutków przemieszczania się fali powodziowej na Wiśle oraz dolnym odcinku Narwi http://www.rokwisly.pl/awomair/

Więcej informacji patrz na zakładce powyżej „Założenia programowe” oraz „Program”

Jako zgłoszenie należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić na konto 25 % kosztów tj. 320 pln.

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

04 1160 2202 0000 0000 6084 9317

z dopiskiem UW-CMS

Pozwoli to na wstępną rejestrację kandydata gwarantując miejsce. Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elektronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumentów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach.

Zgłoszenia na studia podyplomowe i przesyłanie dokumentacji oraz wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na adres mailowy:

studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl

Twórcą projektu i kierownikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” jest dr. Marek Ostrowski m.ostrowski@biol.uw.edu.pl