STUDIA PODYPLOMOWE DEDYKOWANE ZAGOSPODAROWANIU POTENCJAŁU WISŁY

PODYPLOMOWE STUDIA ZAGOSPODAROWANIA WISŁY

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

„Człowiek-Miasto-Środowisko”

 

edycja specjalna, nowa specjalizacja !

zajęcia z wykorzystaniem dronów bezzałogowych

z tworzeniem wiślanej społeczności biznesowej

Miło jest nam poinformować Państwa, że w ramach studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” obok tradycyjnej już interdyscyplinarnej specjalności Varsavianistyki) wprowadzona została w 2014 r. po raz pierwszy specjalizacja dedykowana Wiśle. Są to pierwsze w historii studia podyplomowe poświęcone wspomaganiu przedsiębiorczości, zagospodarowaniu planistycznemu, gospodarczemu, kulturowemu, edukacyjnemu i turystycznemu Wisły Środkowej, jak i obszarów znajdujących się w zasięgu gospodarczego i kulturowego oddziaływania rzeki.

Nabór na obie specjalizacje trwa do 15 listopada 2014 r.

Do kogo adresowane są studia wiślane

Studia podyplomowe mają na celu nie tylko zdobycie nowej i pogłębienie posiadanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystania, promocję na szerszym forum swoich dokonań i swojego regionu, ale również integrację we wspólnym działaniu na rzecz lokalnego rozwoju opartego na potencjale Wisły. Studia są kierowane do osób zajmujących się zawodowo planowaniem i gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska, turystyką, wspieraniem rozwoju regionu, szerzeniem wiedzy opartej o lokalny potencjał i jego powiększanie,  realizujące różnego typu inwestycje miejskie, gminne czy międzygminne, realizujących projekty europejskie, kandydatów na radnych, przedstawicieli lokalnych ośrodków kultury,  a także – co istotne – nauczycieli różnych przedmiotów, którzy będą mogli zapoznać się z nowymi trendami i praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w prowadzeniu zajęć praktycznie ze wszystkich przedmiotów. Studia pozwolą zwiększyć konkurencyjność swojego obszaru działań, nawiązać kontakty i współpracę  z innymi twórczymi i aktywnymi osobami w regionie. Zachęcamy do zgłaszania się nie tylko indywidualnie, ale również w kilkuosobowych zespołach z danego rejonu – wspólna praca da jeszcze większe efekty i stworzy silniejsze grupy lokalnego działania i wsparcia (platforma współpracy między uczestnikami, wymiana doświadczeń i projekty działań zespolonych).

Założenia programowe

Studia podyplomowe „Człowiek-Miasto- Środowisko” mają aż kilka unikatowych wyróżników.

Celem udziału w podyplomowych studiach dedykowanych zagospodarowaniu Wisły jest poznanie środowiska rzeki i jej doliny, jej historii od czasów geologicznych po współczesność, możliwości rozwoju kulturalnego, potencjału gospodarczego związanego z położeniem nad Wisłą, rozwoju regionalnego i tworzenia rynku pracy, a także realizacji planów biznesowych opartych na budowaniu społeczności osób powiązanych z potencjałem Wisły. Za rok, gdy ruszy Projekt Wisła 2017, pracownicy samorządów i administracji regionów nadwiślańskich, osoby prywatne – mieszkańcy i sympatycy Wisły, nauczyciele i pracownicy ośrodków kultury będą przygotowani do wykorzystania potencjału społecznego i ekonomicznego projektu Wisła 2017 i jako pierwsi będą gotowi wystartować z już gotowymi własnymi programami.

Proponowane studia podyplomowe to nie tylko nauka, ale przede wszystkim wspólne działania. Uczestnicy studiów utworzą elitarną grupę liderów, którzy współpracując ze sobą będą zdolni zaprojektować nowatorskie rozwiązania dla gmin i lokalnych społeczności. W planach jest zbudowanie całej społeczności oraz podwaliny grupy biznesowej zainicjowanej wspólnie przez uczestników studiów i, co ważne, grupowej realizacji innowacyjnych projektów stwarzając niepowtarzalne w skali krajowej, konkurencyjne w stosunku do innych, możliwości zarówno indywidualnym uczestnikom zajęć, jak i  lokalnym społecznościom. Postaramy się wspólnie pomóc, aby najlepsze projekty powstałe podczas zajęć zostały wdrożone (miejsca pracy, efekty ekonomiczne indywidualne i dla lokalnych środowisk, tworzenie nowych możliwości  gospodarczych i rynku pracy dla regionów powiązanych kulturowo i gospodarczo z Wisłą), a ponadto zostały  opublikowane, co dodatkowo, poza zyskami materialnymi, przyniesie dodatkowy prestiż indywidualny i regionalny.

 

Oprócz możliwości bezpośredniego poszerzenia wiedzy na temat aktualnych działań na rzecz środowiska naturalnego Wisły i jej pobrzeża oraz Projektu Wisła 2017, a także wiedzy o możliwościach wpływu rzeki na rozwój gospodarczy i kulturowy gmin nadwiślańskich, w program zajęć studiów podyplomowych zostaną włączone nowoczesne, wybiegające poza standard programy edukacyjne. Wiedza o Wiśle może być przekazywana na lekcjach nie tylko historii, geografii, przyrody, ale co istotne w równej mierze matematyki, języka polskiego i obcych, chemii, fizyki, informatyki, plastyki itd. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli i władz samorządowych.

Warto wiedzieć, że w ramach zajęć studiów podyplomowych będą prowadzone również zajęcia praktyczne z analizy zdjęć lotniczych, a nawet pierwsze w Polsce zajęcia terenowe z bezzałogowymi dronami pozwalającymi dokonywać dokumentacji lotniczej nie tylko w zakresie widzialnym, ale również w zakresie termalnym i hiperspektralnym. Ta wiedza i możliwości są niezbędne poznaniu rzeki, w praktycznym zarządzaniu gminami nadwiślańskimi i projektami zagospodarowania przestrzennego, lokalnymi działaniami, a dla uczniów stanowią nieoceniony materiał dydaktyczny stanowiąc przepustkę do nowoczesnej edukacji.

Program przewiduje nie tylko jednokierunkowe przekazywanie wiedzy, ale również dzielenie się z innymi wiedzą o swoich miejscowościach, co na takim forum stanowi niepowtarzalną możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, ale i promocji własnego regionu, szkoły, centrum kulturalnego, ośrodków turystycznych i rekreacyjnych.

Informacje organizacyjne:

Ilość miejsc: 70

Czas trwania: 3 semestry (210 godz. zajęć)

Terminy zajęć: studia podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko” UW rozpoczynają się na początku października 2014 r. i będą odbywały się w co drugą sobotę.

Koszt: opłata za trzysemestralne studia wynosi tylko 1280 PLN (jedną trzecią rzeczywistych kosztów !)

Więcej informacji: http://podyplomowe.varsovia.pl/

Zgłoszenia na studia podyplomowe oraz wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na adres mailowy: studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl lub  m.ostrowski@biol.uw.edu.pl

Jako zgłoszenie należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić na konto 25 % kosztów tj. 320 pln.

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

04 1160 2202 0000 0000 6084 9317

z dopiskiem UW-CMS

Pozwoli to na wstępną rejestrację kandydata gwarantując miejsce. Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elektronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumentów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach.

Twórcą projektu i kierownikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” jest dr. Marek Ostrowski