Założenia progamowe

W roku akademickim 2015/2016 proponujemy kolejne rozszerzenie programu o tematykę miasta-przyszłości ” Miasto w budowie”. Więcej informacji o programie i rozpoczęciu naboru w bieżących aktualnościach w zakładce Program 2015/2016.

  • Podyplomowe Studia „Człowiek-Miasto-Środowisko” (Postgraduate Studies „Human-City-Environment”)
  • W  roku akademickim 2014/2015 w ramach jednego kursu studiów podyplomowych były prowadzone zajęcia w dwóch niezaleznych  grupach słuchaczy. Jedna grupa obejmowała słuchaczy zainteresowanych głównie aglomeracją Warszawy (specjalizacja varsavianistyczna). Drugą grupę (specjalizacja wiślana), tworzyli słuchacze zainteresowani obszarem wzdłuż biegu Wisły od Sandomierza do Płocka w pasie, w którym zaznaczają się oddziaływanie kulturowe rzeki lub władze lokalne  miałyby chęć powiązać  rozwój swoich gmin z potencjałem Wisły i budzącym się ruchem gospodarczo-turystycznym.
  • Obszar kształcenia – studia międzyobszarowe: H – nauki humanistyczne, P – nauki przyrodnicze, S – nauki społeczne, T – nauki techniczne
  • Profil: ogólnoakademicki
  • Tryb, forma, zakres tematyczny: studia zaoczne, trzy semestry, 210 godzin, 80 ECTS

    Zakres tematyczny Podyplomowych Studiów „Człowiek-Miasto-Środowisko”: Proponowane studia są oryginalną autorską propozycją innowacji edukacyjnej i naukowej (z własnymi podręcznikami) łączącej informacje  znane z podręczników akademickich z realną fizyczną przestrzenią, nowoczesnymi technologiami informatycznymi (w tym geoportale oraz obrazowe bazy danych) i platformami obrazowymi (m.in. zobrazowaniami lotniczymi i satelitarnymi). Idea nie powiela schematu opartego na klasycznym szkolnym podziale zagadnień przedmiotowych (biologia, geografia, historia, chemia, fizyka, matematyka, plastyka i sztuka), ale analizuje problemy zagadnieniowo i interdyscyplinarnie w relacjach: człowiek-miasto-środowisko. Proponowane studia oraz ich koncepcja merytoryczna i organizacyjna wynika z dorobku wnioskodawcy oraz z bogatych doświadczeń m.in. Varsavianistyki dla studentów wszystkich uczelni warszawskich prowadzonej od wielu lat przy wydziale Biologii UW, Akademii Wiedzy o Mieście, szkoleń prowadzonych na terenie Polski oraz z wiedzy i współpracy zespołu tworzonego przez ostatnie 20 lat. Wstępny etap zajęć prowadzony jest w ramach Akademii Wiedzy o Mieście. Zakres zagadnień obejmuje aspekt geohistoryczny (środowiskowy, urbanistyczny, historyczny, ekonomiczny, kulturowy, socjologiczny, informatyczny i społeczny) rozwoju/przekształceń środowiska człowieka i wzajemnych relacji człowiek-środowisko. Planowane jest wdrożenie wypracowanej i zweryfikowanej idei studiów do europejskich programów miejskich oraz szkolnych, co pozwoli wypracować i wdrażać model nowoczesnej edukacji. Celem studiów jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania człowieka w wytworzonym przez siebie środowisku, a w konsekwencji zrównoważony rozwój miejscowości, połączenie interdyscyplinarnej wiedzy o środowisku (bez jej podziału na przedmioty) z najnowocześniejszymi technologiami edukacyjnymi, poznawczymi i analitycznymi, implementacja i mapowanie zjawisk w oparciu o aktualne zobrazowania lotnicze i satelitarne jako przepustki do nowoczesnego społeczeństwa zgodnego z dyrektywami unijnymi. Oprócz nabycia wiedzy uczestnicy zostaną zainspirowani do własnych inicjatyw i prób wdrożenia własnych projektów innowacyjnych zwłaszcza z zakresu racjonalnego gospodarowania zurbanizowaną i przyrodniczą przestrzenią miejską, ochrony i rozwoju miejskich terenów zielonych, ochrony wód (ze szczególnym uwzględnieniem czystości i zagospodarowania Wisły), ochrony krajobrazów, planowania inwestycji infrastrukturalnych i strategii rozwoju miasta w wyżej wymienionych aspektach rozwoju zrównoważonego oraz wdrażania innowacji edukacyjnych w ramach podstaw programowych wszystkich przedmiotów w oparciu o projekt Szkoły Warszawskiej (zrównoważony rozwój międzypokoleniowy). Uczestnicy otrzymają do dyspozycji i jako podkłady do własnych prac unikatowe, nigdzie indziej niedostępne materiały: aktualne zdjęcia satelitarne i lotnicze, podręczniki albumowe ze zdjęciami lotniczymi Warszawy, materiały dydaktyczne o środowisku przygotowane i dostosowane do potrzeb studiów w zakresie niezbędnym do zdobycia wiedzy o środowisku miasta.

Język wykładowy – polski

Jednostka prowadząca studia: Wydział Biologii UW

Kierownik studiów podyplomowych: dr Marek Ostrowski

Adres Studiów: Wydział Biologii UW, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1

Koszt za całość studiów podyplomowych:   1 280,00 zł (możliwość opłat w ratach)

Czas trwania studiów: 3 semestry/210 godzin

Wymagane dokumenty:

Od 2016 r. zapisy będą odbywały się poprzez USOS – uniwersytecki elektroniczny system rejestracji, ale dopiero wtedy, gdy zbierze się min. liczba 30 kandydatów. Dlatego najpierw należy zgłaszać wstępnie swoje zainteresowanie udziałem w studiach na adres kierownika studiów podyplomowych dr Marka Ostrowskiego samper@samper.pl

a) podanie o przyjęcie na studia skierowane do Kierownika Studiów;

b) kwestionariusz osobowy (z adresem e-mailowym do kontaktu);

c) 3 zdjęcia (format do dowodu osobistego);

d) potwierdzone kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dowodu osobistego.

Dokumenty można składać pocztą na adres: Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 02-096 Warszawa, ul Miecznikowa 1 lub elektronicznie na adres: studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci dowolnych kierunków studiów wyższych I i II stopnia zainteresowani szeroko pojętą oraz nowatorską w ujęciu i realizacji tematyką w dziedzinie ewolucji – historii i rozwoju przestrzeni miejskiej (na przykładzie Warszawy) oraz strategii jej funkcjonowania a także terenów związanych kulturowo z Wisłą.

Limit miejsc : 70

Studia Podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego Człowiek-Miasto-Środowisko są częścią cieszącego się dużym uznaniem programu Akademii Wiedzy o Mieście  – mieście rozumianym jako zagospodarowanej przez człowieka i ewoluującej przestrzeni geohistorycznej oraz występujących w jej obrębie relacjach społecznych. Studia na poziomie akademickim do tej pory miały charakter studiów varsavianistycznych ograniczonych do obszaru Warszawy i taki program jest przedstawiony na oficjalnej stronie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa stała się modelowym obiektem zainteresowań ze względu na swoją stołeczność, skalę odniesień i wielorakość zjawisk występujących w jej przestrzeni. Pozwoliło to wypracować nowatorskie podejście do analizy środowiska zarówno w poznawaniu, jak i kreowaniu czy planowaniu, które teraz można rozszerzyć na inne tereny. Pozwoli to z jednej strony spojrzeć na samą Warszawę z szerszej perspektywy innych centrów ulokowanych w innej przestrzeni geograficznej,  historycznej, kulturowej, ekonomicznej, energetycznej, politycznej, społecznej. Z drugiej zaś strony pozwoli przenieść zdobyte doświadczenie poza obręb jednej aglomeracji na znacznie szerszy obszar, którego os stanowi Wisła. Można mieć nadzieję, że będzie to dwustronna stymulacja nie tylko intelektualna.

Planowane uznanie roku 2017 jako Roku Wisły jest dobrym pretekstem do wykreowania szerszej silnej wspólnoty miejscowości leżących w zasięgu oddziaływania kulturowego i gospodarczego Wisły. Historia Warszawy, jak dziesiątków innych miejscowości, jest podobna i, dzięki rzece, osady nadwiślańskie są silnie powiązane ze sobą tworząc ponadregionalną wspólnotę.  Zagadnienia będą omawiane na przykładzie rozwoju Warszawy i innych miejscowości położonych wzdłuż środkowej Wisły wykraczając poza ramy dotychczasowej Varsavianistyki. Zyska na tym i Warszawa i inne położone centra wzdłuż Wisły. Wisła staje się w tym przypadku osią poznawczą, przestrzenią odniesienia i sposobem integracji miejscowości położonych wzdłuż Wisły.

Rozszerzony zakres merytoryczny studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko” pozwoli poznać i zrozumieć z jednej strony fenomen Warszawy, z drugiej zaś poznać szerzej potencjał regionów środkowej Wisły – łącznika kulturowego w tej części Europy oraz zintegrować działania na rzecz wspólnoty nadwiślańskiej. Umożliwi wypracowanie i wypromowanie szeregu aspiracji lokalnych wspomagając ich realizację.

Zajęcia studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko” będą odbywały się we wtorki w godz. 17-20 w auli wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie pierwszego spotkania ustalimy wspólnie zasady pracy ponieważ przewidywany jest podział na grupy (praca w pracowniach komputerowych Wydziału Biologii, zajęcia terenowe).

Zwracają uwagę unikatowe zajęcia w terenie z wykonywaniem podczas zajęć zdjęć lotniczych wybranych obszarów wykonywanych z pokładu  dronów. Możliwy jest również osobisty udział słuchaczy w lotach nad wybranymi obszarami.

Zakończeniem studiów jest „praca zaliczająca” – referat, program komputerowy, własne opracowanie (od krótkiego i symbolicznego po opracowanie nadające się do publikacji), projekt zagospodarowania lub projekt inwestycyjny na potrzeby lokalnych społeczności, albo przygotowanie scenariusza szkolnego i przeprowadzenie lekcji. Udział w studiach ma wspomóc Państwa np. w miejscu pracy (samorząd, oświata, kultura, planowanie przestrzenne) i w działaniach na rzecz środowisk lokalnych i gmin położonych wzdłuż środkowej Wisły.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

METODOLOGIA POZNAWCZA, MODELE WNIOSKOWANIA, MODELE WIEDZY O ŚRODOWISKU, INFORMACJA OBRAZOWA

Rola obrazu jako źródła informacji. Modele oparte na obrazie jako metodzie, narzędziu poznawczym oraz platformie wiedzy o mieście i środowisku. Procesy przetwarzania informacji obrazowej w organizmach. Technologie analizy obrazów lotniczych i satelitarnych. Sensoryczna percepcja przestrzeni. Kody językowe i modele poznania. Podstawy neurobiologii i kognitywistyki. Miasto w fMRI (obrazowanie „miasta” w mózgu metodą rezonansu magnetycznego). Miasto jako stan umysłu i ekspresja tego stanu w realnej przestrzeni. Inteligencja emocjonalna (wrażeniowa, podświadoma) i inteligencja racjonalna (świadoma). Analiza i ekspresja wrażeń/wiedzy na poszczególnych poziomach inteligencji. Warszawa (i każdy dowolny wycinek przestrzeni) z perspektywy Warsza i Sawy (Spojrzenie Warsa, Oblicze Sawy i Pokolenie varsovia.pl) – wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Nauka jako sztuka interpretacji. Wykorzystanie wiedzy w promowaniu regionu.

HISTORIA NATURALNA REJONU ŚRODKOWEJ WISŁY

Budowa geologiczna Mazowsza, Lubelszczyzny i Małopolskiego Przełomu Wisły. Zlodowacenia i zbiorniki zastoiskowe. Formy morfologiczne i rzeźba terenu (jednostki fizjograficzne): wysoczyzna warszawska, dolina i koryto Wisły, uskoki tarasów – skarpy wiślane i ich charakterystyka geologiczna. Kaskadowo opadające tarasy rzeczne – wydmowe: otwocki i falenicki, taras praski, tarasy i półki zalewowe. Bogactwa naturalne obszarów nadwiślańskich ukryte w warstwach geologicznych. Znaczenie wiedzy o budowie geologicznej dla rozwoju przestrzennego miast i ich infrastruktury naziemnej i podziemnej. Znaczenie struktur fizjograficznych dla rozwoju osadnictwa. Fauna i flora w poszczególnych okresach geologicznych. Przyroda współczesna (fauna, flora i mikroorganizmy). Egzamin.

HISTORIA WISŁY I JEJ DOLINY – WPŁYW NA ROZWÓJ OSADNICTWA

Historia naturalna Wisły od Sandomierza do Gniewu. Geneza doliny środkowej Wisły. Rzeka meandrująca i roztokowa – zależność od klimatu, znaczenie przyrodnicze, różnice hydrodynamiczne i modele przepływu. Tworzenie i znaczenie cyfrowych modeli przepływów oraz wyznaczanie zasięgu terenów zalewowych dla różnych poziomów wezbrań. Hydrologia rejonu Warszawy (w tym historyczne rzeki i jeziora). Dynamika zmian koryta rzeki i jej znaczenie historyczno-społeczno-polityczno-gospodarcze. Lokalizacja pierwszych osad przedhistorycznych i wczesnośredniowiecznych. Wpływ rzeki na rozwój przestrzenny, gospodarczy, polityczny i społeczny miast w poszczególnych okresach historycznych. Zagospodarowanie Wisły na przestrzeni wieków. Wisła jako szlak handlowy. Wisła jako źródło wody (w tym historia warszawskich wodociągów od czasów średniowiecza aż po czasy współczesne). Ujęcia wody, wodociągi, kanalizacja i ich infrastruktura, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków komunalnych. Wisła jako oś urbanistyczna, bariera, korytarz ekologiczny. Wyspy rzeczne – ich wędrówka w korycie rzeki i funkcjonowanie w nazewnictwie. Hydrologia. Bezpieczeństwo powodziowe. Regulacja rzeki. Wisła w utworach literackich. Egzamin.

Rozwój przestrzenny i geohistoryczny Warszawy jako przykład do analizy rozwoju innych miejscowości nadwiślańskich i Mazowsza (zasięg terytorialny uzgadniamy z uczestnikami studiów podyplomowych)

HISTORIA POWSZECHNA

Okres przedhistoryczny: osadnictwo w epokach kamienia, brązu i żelaza. Starożytne zagłębie hutnicze (znaczenie społeczne i gospodarcze). Porównanie transferów technologii przemysłowych w okresie starożytnym i współcześnie. Nowoczesna archeologia i nieinwazyjne badania obrazowe na przykładzie poszukiwania i lokalizacji Starej Nieszawy. Geneza miast nadwiślańskich od Sandomierza do Torunia, w tym „warszawskich” między Czerskiem a Zakroczymiem. Grody, grodziska i strażnice w okresie historycznym. Lokacja wybranych osad i miast na prawie chełmińskim i konsekwencje. Rozwój miast średniowiecznych w kontekście ewolucji praw własności i praw obywatelskich (ewolucja od struktury plemiennej i rodowej po dzisiejszą demokrację). Historia polityczna, społeczna i gospodarcza miast nadwislańskich oraz życie codzienne w okresach historycznych. Stawianie nowych hipotez i interpretacje na przykładzie rozwoju Starego i Nowego Miasta w Warszawie (w tym roli murów obronnych), powstania i lokalizacji Trzeciej Warszawy (koronnej, magnackiej) – wprowadzenie nowych pojęć dotyczących struktury przestrzenno-społeczno-politycznej i ich znaczenie dla ukształtowania się współczesnego miasta. Jurydyki – struktura, funkcjonowanie i znaczenie dla rozwoju Warszawy. Rola czynników środowiskowych (m.in. czynników klimatycznych, mikrobiologicznych) w kształtowaniu się wspólnoty w przestrzeni wydzielonej przez obwałowania sanitarne (wprowadzenie do psychologii społecznej). Fakty i mity w historii Warszawy (m.in. przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy). Prawda a fałsz w nauce. Wydzielenie i charakterystyka poszczególnych okresów historycznych, miary czasu i odległości, pojęcie cezury – wyznaczanie i krytyczna analiza przez uczestników zajęć (warsztaty). Prawno-ustrojowo-konstytucyjne uwarunkowania jako element i fundament powstania i rozwoju przestrzennego Warszawy i innych miejscowości, ukształtowania się struktury miasta, jego stołeczności i udział w rozwoju na przestrzeni wieków (ujęcie nieistniejące dotąd w historii Warszawy). Przemiany społeczno-gospodarcz0-polityczne Mazowsza. Warszawa – miasto wspólnoty obywatelskiej. Warszawa – miasto konstytuanty. Okres pierwszych sejmów elekcyjnych. Warszawa okresu Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Sobieskiego, Sasów. Prawo o miastach – jak wyewoluowała i czy nadal istnieje warstwa mieszczan. Mieszczanie, obywatele, chłoporobotnicy i inteligencja. Ewolucja pojęć własności i wolności – znaczenie dla kształtowania się XX-wiecznej demokracji. Historia Warszawy i miejscowości położonych wzdłuż szlaku Wisły na tle historii Polski i historii Europy. Egzamin.

ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA

Wprowadzenie do urbanistyki i architektury, style architektoniczne. Rozwój urbanistyczny miast europejskich i w tym kontekście rozwój przestrzenny Warszawy i innych miast nadwiślańskich na przestrzeni wieków. Kształtowanie się i przebudowa struktur przestrzennych związanych/zależnych od wydarzeń historycznych m.in. powstanie i rozwój Starego i Nowego Miasta, przebudowa wewnętrznej struktury miasta w obrębie wałów Zygmuntowskich i okopów Lubomirskiego, rozwój miasta w okresie zaborów. Twierdza Warszawa – okres degradacji czy rozwoju miasta? Warszawa w okresie rewolucji przemysłowej, przemian społecznych i politycznych II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej. Analiza wpływu wydarzeń historycznych ma rozwój przestrzenny. Ślady wielkiej historii w urbanistycznej strukturze miasta. Wojny i zniszczenia wojenne jako czynnik stymulacji rozwoju Warszawy. Analiza pojęcia i poszukiwanie centrum miasta, jego przemieszczanie się, znaczenie dla rozwoju i budowania tożsamości. Centra mentalne, geograficzne, polityczne, komunikacyjne, gospodarcze, widokowe etc. Pojęcie zasięgu i granic miasta, jego bram, ścian, sylwety, dachu miasta i ich znaczenie dla budowania matematycznych modeli rozwoju (model rozrostu ciągłego, wyspowego i rozsiewania się miasta). Panoramy miasta i projekt osnowy krajobrazowej jako czynnika podległego konserwatorowi zabytków. Pochodzenie nazw ulic, osiedli, miejsc. Historia miasta utrwalona w nazwach własnych. Toponomastyka (toponimia). Projektowanie architektoniczne w ujęciu historycznym i współczesnym. Estetyka miasta. Inne składowe przestrzeni miejskiej (np. cmentarze, wysypiska, korytarze powietrzne, projektowanie przestrzeni miejskiej światłem). Rola światła w mieście jako czynnika biologicznego i kulturowego. Przepisy prawne regulujące zarządzeniem i kształtowaniem przestrzeni miasta. Różne rodzaje i skale projektów w przestrzeni publicznej: wymiar prawno-porządkowy, finansowy i fiskalny, wymiar przestrzenny. Skale planowania: urbanistyczna, architektoniczna, drobnych form i detalu. Powiązania (sieć) przestrzeni publicznych. System informacji przestrzennej. Rozwój terytorialny. Scalanie i parcelacja – struktura przestrzenna nowopowstających osiedli. Powiązanie ciągłości i fluktuacji rozwoju przestrzennego z czynnikami losowymi i deterministycznymi. Obraz rozrostu kolonii (populacji) bakteryjnej jako model rozwoju przestrzennego miasta. Gerontologia miasta. Rewitalizacja miasta i polityka rewitalizacyjna. Elementy i metodologia projektowania. Warsztaty projektowe i samodzielne projektowanie. Egzamin.

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA MIASTA

Życie codzienne w poszczególnych okresach historycznych ze zróżnicowaniem na poszczególne terytoria przestrzenne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Tradycje warszawskie i regionalne. Mapy mentalne. Pojęcie przodu, tyłu miasta, stref lepszych i gorszych, nizin społecznych i elit: podział poziomy i pionowy społeczności Warszawy. Pojęcie, definicja i charakterystyka warszawiaka. Podział mentalny przestrzeni Warszawy (w tym z perspektywy Warszawy lewo i prawobrzeżnej, miast satelickich itd. ). Warszawa-miasto i Warszawa-stolica – konkurenci o przestrzeń. Kształtowanie się pojęcia stołeczności. Warszawa a powiśle (Warszawa nie leży nad Wisłą). Inne płaszczyzny i granice podziału przestrzeni Warszawy – ich przebieg i ewolucja. Pojęcia tożsamości, interpretacja pojęcia. Budowa marki miasta. Miejskie klucze interpretacyjne. Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Granice i przestrzenie miasta: naturalne, mentalne, administracyjne, socjalne. Psychologia i nadawanie/odbieranie sensu a system informacji przestrzennej w Warszawie

ROLA OBRAZÓW LOTNICZYCH I SATELITARNYCH W POZNAWANIU MIASTA

Kartografia warszawska od czasów średniowiecza do współczesnych fotomap. Weduty i panoramy Warszawy. Panorama jako sposób funkcjonowania umysłu. Panorama Warszawy Przełomu Tysiącleci. Wielospektralne zobrazowania lotnicze i satelitarne i ich analiza – podstawy teledetekcji i fotointerpretacji. Zobrazowania lotnicze jako sposób myślenia.

Znaczenie obrazów lotniczych w rozwoju miasta (planowanie przestrzenne, platforma edukacyjna w Autorskim Projekcie Szkoły Warszawskiej etc.) i gospodarowaniu jego zasobami. Zasoby geodezyjne miasta. Geodezyjne centrum Warszawy i lokalny układ warszawski. Południk warszawski. Zero Wisły. Zobrazowania w podczerwieni, hiperspektralne i termalne – zajęcia praktyczne z wykorzystaniem dronów. Zastosowania GIS w wizualizacji Warszawy. Wstęp do budowy portalu i obrazowej geohistorycznej bazy danych Warszawy (OBD). Vaxel – jednostka informacji o Warszawie.

PRZESTRZEŃ (tu można wstawić swoją miejscowość) KULTURALNA, NAUKOWA i OBYWATELSKA

Pojęcie kultury i jej wpływ na powstawanie, rozwój i funkcjonowanie miasta. Historia wydarzeń kulturalnych od okresu pierwszych przedstawień teatralnych w zamku ujazdowskim po czasy współczesne. Warszawa w poszczególnych epokach kulturalnych. Malarze, poeci i literaci – piewcy Warszawy i ich dzieła, grupy artystyczne, literackie salony Warszawy na przestrzeni wieków. Warszawa Canaletta i Tylmana z Gameren. Współczesna Warszawa kulturalna. Działalność organizacji pozarządowych i ich rola w rozwoju kulturalnym stolicy. Negocjacje społeczne. Sztuka w przestrzeni publicznej. Sztuka ulicy. Zarządzanie Warszawą na przestrzeni wieków (formy, skuteczność, optymalizacja).

W odniesieniu do Wisły: żegluga śródlądowa – uwarunkowania prawne i kodeksy zachowań, łodzie tradycyjne i sztuka ich budowania. Budowa sieci turystycznej i rekreacyjnej.

Dodatkowe seminaria do wyboru w ramach studiów podyplomowych

 EDUKACJA NA PLATFORMACH OBRAZOWYCH

Przygotowania do E-projektu edukacyjnego i projektu Europejskiej Stolicy Edukacji – wykształcenie środowiska, które mogłoby swoim podejściem do edukacji zapoczątkować centrum budowaniu edukacji opartej na powiązaniu ze środowiskiem i pokazaniem wartości wiedzy. . Działania interakcyjne. E-podręcznik oraz wirtualna przestrzeń działań lekcyjnych, prac domowych i realizacji własnych zamierzeń. Budowanie struktury zajęć interdyscyplinarnych w szkołach Warszawy i gmin nadwiślańskich opartych na koncepcji zawartej w projektach Szkoła Warszawska – Warszawski Tryptyk Edukacyjny.

Wdrażanie wybranych zagadnień dotyczących realizacji podstaw programowych z perspektyw przedmiotowych nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii i ekologii, informatyki), nauk humanistycznych (historii, języka w rozumieniu literackim i narodowościowym), nauk społecznych w tym wiedzy o społeczeństwie, podstaw psychologii i ekonomii oraz plastycznych (plastyka, historia sztuki).

Zaliczenie na podstawie egzaminu lub przygotowania własnych scenariuszy lekcji i wdrożenia w praktyce szkolnej na poziomie od przedszkola po poziom akademicki.

 Dla słuchaczy przygotowane zostały już 3 podręczniki ułatwiające prace zadaniową.

  ŚRODOWISKO NATURALNE

Współczesna fauna i flora (analiza gatunkowa, analiza środowiskowa, analiza przestrzenna). Mapy roślinności i ich czytanie. Typy zbiorowisk. Zbiorowiska charakterystyczne dla doliny Wisły i tarasów położonych wzdłuż jej biegu. Warsztaty i zajęcia terenowe z zakresu rozpoznawania gatunków i zbiorowisk roślinnych.

Antropopresja i fitopresja. Rośliny wskaźnikowe i ich występowanie w mieście. Mapy zanieczyszczeń na podstawie organizmów wskaźnikowych.

Parki i ogrody Warszawy (współczesne i historyczne) i Mazowsza. Rezerwaty przyrody oraz wyższe poziomy ochrony przyrody Warszawy i doliny środkowej Wisły i ich charakterystyka.

Ekologia miast. Spojrzenie na miasto z perspektywy zwierząt (wykład na wybiegu dla niedźwiedzi).

Wyspy ciepła – warsztaty z termografii i interpretacja obrazów termalnych.

Poznanie procesu oczyszczania naturalnego rzeki, biotechnologie oczyszczania, mikroorganizmy wskaźnikowe. Oczyszczalnie ścieków m.in. Czajka.

Zanieczyszczenia: klasyfikacja i lokalizacja. Zanieczyszczenia chemiczne (mapy rozprzestrzenienia wybranych pierwiastków), fizyczne (w tym rodzaje i mapy hałasu, mapy promieniowania, pola magnetyczne). Składowiska odpadów i wysypiska śmieci. Cmentarze.

Miasto i jego powiązania z innymi miastami jako system otwarty – modele przepływu materii, energii i idei.

Czasoprzestrzeń miasta i terenów pozamiejskich a przestrzeń geohistoryczna. Pojęcie czasu i jego ekspresja w przestrzeni Warszawy i rzeki Wisły. Wprowadzenie i włączenie uczestników w realizację Obrazowej Bazy Danych.